Uključi/isključi pristupačnost

Informiranje javnosti

Pravo na pristup informacijama - Zakon o pravu na pristup informacijama

Na linku se nalazi pročišćeni tekst Zakona o pravu na pristup informacijama, Narodne novine broj: 25/13 28.02.2013.

Službenik za informiranje:
Petra Bartulović mag.rel.pub.

Za ostvarivanje prava na pristup informacijama preporučujemo Vam da ispunite Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama, te da isti pošaljete e-mailom na: info@visitomis.hr

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija: narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

PDF Godišnje izvješće 2015. (217,973 kB) PDF Godišnje izvješće 2016. (217,415 kB) PDF Godišnje izvješće 2018. (217,325 kB) PDF Godišnje izvješće 2019. (216,028 kB) PDF Godišnje izvješće 2020. (216,553 kB) PDF Godišnje izvješće 2021. (217,565 kB) PDF Godišnje izvješće 2022. (216,657 kB) DOC Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama (53,248 kB) DOC Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-1 (51,712 kB) DOC Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1 (54,272 kB)