Welcome to Visit Omiš

Javni poziv za subvencioniranje sajamskih nastupa u 2020. godini

Temeljem Programa rada i Financijskog plana za 2020., usvojenog od strane Turističkog vijeća i Skupštine, TZG Omiš objavljuje:

 

Javni poziv za subvencioniranje sajamskih nastupa u 2020. godini

 

Mogući prijavitelji su turistički subjekti registrirani na području destinacije, a prihvatljiva sajamska tržišta su: Njemačka, Poljska, Češka, Slovačka, Slovenija, Velika Britanija, Mađarska, Švicarska, Austrija, Skandinavija, Francuska i Italija.

 

Prihvatljivi su troškovi izlaganja na onim sajmovima na kojima ne sudjeluje kao izlagač TZ SDŽ.

 

Poslovni subjekt u kandidaturi prilaže troškovnik nastupa na sajmu koji uključuje sljedeće prihvatljive troškove: trošak najma i uređenja štanda.

 

Ukupni iznos subvencija za sajmove definiran Financijskim planom TZG Omiš raspoređuje se ovisno o broju pristiglih kandidatura. Maksimalni iznos potpore po sajmu je 30.000,00 kn. Jedan poslovni subjekt može dobiti potporu za maksimalno dva sajma.

 

U slučaju da se više poslovnih subjekata javi za sudjelovanje i zakup štanda na istom sajmu, TZG Omiš će subvencionirati nastup onog subjekta koji ostvaruje veći broj noćenja s tog tržišta.

 

Za sve poslovne subjekte obavezna je distribucija promotivnih materijala TZG Omiš i aplikacija loga TZG Omiš na samom štandu.

 

Uz prijavu je obavezno priložiti:

* dokaz o pravnom statusu subjekta

* potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga

* datum, mjesto i duljina trajanja sajma, broj posjetitelja sajma u prethodnoj godini

* veličinu štanda i načelan opis i/ili skicu štanda

* troškovnik sajamskog nastupa

 

Javni poziv je otvoren do 20. 1. 2020. , a odluku o subvencijama sajamskih nastupa donijet će Turističko vijeće TZG Omiš.

 

Za sve dodatne informacije te pomoć pri ispunjavanju prijave slobodno se obratite u Ured TZG Omiš, na mail info@visitomis.hr ili na telefon 021/861-350.