Accessibility
Welcome to Visit Omiš

News

Natječaj za voditelja/icu TIC-a

 

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma („Narodne novine“, br. 52/19. i 42/20. ) i članka 41. Statuta
Turističke zajednice Grada Omiša (
„Službeni glasnik“ Grada Omiša, br. 5a/2020) Turistička zajednica Grada Omiša objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za izbor Voditelja/ice turističko- informativnog centra
Turističke zajednice Grada Omiša

 

I

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

S obzirom na okolnosti na globalnom turističkom tržištu ugovor se sklapa na određeno vrijeme i rok od 6 mjeseci.

Uz opće uvjete propisane Zakonom radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19) i Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 23/17 i 72/17) kako slijedi:

1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)

2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

5. da poznaje rad na osobnom račun.

II

Opis poslova:

 

·         obavlja tajničke poslove

·         organizira i koordinira rad u TIC-u i educira informatore za rad u TIC-u

·         prati stanje na terenu i predlaže izmjene/dopune u načinu rada TIC-a

·         analizira stanja na turističkim tržištima i tijek turističkih kretanja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

·         vodi jedinstveni popis članova Turističke zajednice za cijelo područje destinacije radi kontrole naplate turističke pristojbe i stručne obrade podataka

·         prikuplja i ažurira podatke o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim,  sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina  i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista

·         obavlja tehničke i pomoćne poslove uredskog poslovanja

·         brine se i nadzire čistoću i urednost radnih prostorija

·         operativno sudjeluje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima

·         vodi evidenciju i kontrolu naplate turističke pristojbe i stanje dužnika

·         sudjeluje u  organizaciji  kulturnih, sportskih, zabavnih i ostalih manifestacija

·         daje prijedloge za izradu i distribuciju promotivnih materijala

·         vodi evidenciju stanja promotivnih materijala u TIC-u

·         informira turiste o znamenitostima i privlačnosti turističkog okružja, spomenicima kulture i dr., daje i ostale potrebne turističke informacije

·         obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu Direktora Zajednice.  

 

 

III

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

  • životopis;

  • presliku osobne iskaznice ili domovnice;

  • izvornik ili presliku svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) određene ovim natječajem;

  • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta (izvornik ili ovjereni preslik elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema; izvornik ili ovjereni preslik potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljiva vrsta poslova, potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova

  • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

  • dokaz o poznavanju svjetskog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe, potvrda, uvjerenje, ili preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit)

  • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove, preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit ili potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu)

 

IV

Prijava na natječaj se podnosi preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici ili osobno, na adresu:
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OMIŠA: „ – NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA
VODITELJA/ICU TIC-a“.

Rok za prijavu je do 14. svibnja 2021. (petak) do 18 sati dostavljeno u ured TZG Omiš, bez obzira na način slanja (dostave).

 

V

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja, održat će se razgovor i provjera znanja i sposobnosti. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Turistička zajednica Grada Omiša zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

NAPOMENA: u skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, voditeljem/icom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Poziv za dodjelu oznake „Med Diet Declaration“

 

Deklaracijom o mediteranskoj prehrani projekt MD.net – (financiran iz europskog programa Interreg Mediterranean ukupne vrijednosti 3,7 milijuna EUR kojeg provodi Javna ustanova RERA S.D.), planira potaknuti sve sudionike i širu zajednicu u svrhu podizanja svijesti o mediteranskom kulturnom identitetu, baštini i održivom načinu života.


Deklaracijom se želi postići veća vidljivost i značaj mediteranske prehrane u svim sektorima, poput poljoprivrede, proizvodnje hrane, zdravlja, kulture, sporta, obrazovanja, gospodarstva, turizma, ruralnog razvoja i održivosti. Usvajanje ove Deklaracije prilika je za lokalne i regionalne aktere da pokažu presudnu ulogu koju mogu odigrati u jačanju ekonomskog potencijala mediteranske prehrane u naglo promjenjivim krajolicima i životnim stilovima.

Ovaj poziv je, poziv za pridruživanje zajednici ove Deklaracije, koja ističe aktivnu ulogu u OBRANI, OČUVANJU i PROMOCIJI mediteranske prehrane.


Oznaka „Med Diet Declaration“ bit će dodjeljena svim zainteresiranim javnim i privatnim subjektima i pojedincima koji imaju ulogu u promicanju i očuvanju vrijednosti mediteranske prehrane.


Poziv i dodjela oznake „Med Diet Declaration“ je otvorenog tipa i prijave će se zaprimati za cijelo vrijeme trajanja projekta, ali prijave koje budu zaprimljene do 07. svibnja 2021. (petak), ući će u daljnju evaluaciju u okviru koje će se rangirati najboljih 10 korisnika za koje su predviđene daljnje promotivne aktivnosti u sklopu projekta.

Pridružite nam se i postanite dio mediteranske priče i promocije mediteranske prehrane na sljedećem linku:

Link za „Med Diet Declaration“

Za sva eventualna pitanja i pojašnjenja, obratite se Vašem regionalnom koordinatoru na kontaktima navedenim u Vodiču za prijavitelje.

CIJEPLJENJE - IZNAJMLJIVAČI

 

Prioritetno cijepljenje turističkih djelatnika koje je organizirano u suradnji sa strukovnim udrugama je upravo u tijeku, a počele su i pripremne aktivnosti za treću fazu cijepljenja u kojoj će se cijepiti privatni iznajmljivači.

Ovim putem pozivamo sve privatne iznajmljivače s područja Grada Omiša zainteresirane za cijepljenje da se prijave za cijepljenje najkasnije do 5. svibnja 2021. putem mail-a: info@visitomis.hr ili telefona 021 861 350.

Podaci potrebni za prijavu: ime i prezime, datum rođenja, OIB, MBO (matični broj osiguranika), mjesto i poštanski broj, br.mobitela i e-mail.

Baze podataka o iznajmljivačima dostavit će se županijskim zavodima za javno zdravstvo, a nakon toga će se izradit plan cijepljenja i organizirati cijepljenje. Termini cijepljenja će ovisiti o prioritetima koje odredi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a mogućnost odabira određene vrste cjepiva ovisit će o dostupnosti cjepiva na određenoj lokaciji u trenutku cijepljenja.

Ovo cijepljenje je dobrovoljno i odnosi se samo na privatne iznajmljivače.

Projekt "Ispričaj mi priču na Mirabeli"

 

U cilju bolje interpretacije povijesne baštine i obogaćenja turističke ponude, a na temelju Programa rada i Financijskog plana za 2021., objavljuje se:

 

Javni poziv turističkim vodičima

 

za angažman na realizaciji projekta „Ispričaj mi priču na Mirabeli“ – razgleda Mirabele uz stručno vodstvo u razdoblju od 1. 6. – 1. 10.2021.

 

Uz prijavu obavezno je priložiti:


• Dokaz o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča
• CV kandidata

 

Javni poziv je otvoren do 30. 4.2021.

Za sve dodatne informacije o samom projektu slobodno se obratite u Ured TZG Omiš, na mail info@visitomis.hr ili na telefon 021 861 350.

CIKLUS ONLINE RADIONICA

 

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije u suradnji s UHPA-om u narednom periodu planira 3 online edukativne radionice uz follow up konzultacije.

 

Radionice su namijenjene menadžerima i prodajnom osoblju u turističkim agencijama i različitim vrstama smještajnih objekata, pružateljima usluga smještaja u obiteljskim domaćinstvima i na poljoprivrednim gospodarstvima.

 

Broj mjesta je ograničen te ljubazno molimo da prijavu putem online obrasca izvršite najkasnije 24 sata prije početka radionica.

  1. Izazovi distribucije usluga smještaja u COVID-19 vremenima (predavač: Željko Trezner, mag. rel. int. et dip., Ferial d.o.o.)

·         17. ožujka 2021. u trajanju od 13:00 do 15:00 à prijava

 

  1. Izazovi poslovnog komuniciranja u turizmu u COVID-19 vremenima (doc. dr. sc. Nikolina Borčić, profesorica Sveučilišta VERN’ i komunikacijska stručnjakinja)

·         24. ožujka 2021. u trajanju od 12:30 do 14:30 à prijava

 

  1. Izazovi povećane odgovornosti pružatelja usluga smještaja u COVID-19 vremenima (Igor Mucalo, odvjetnik, Odvjetnički ured Mucalo)

·         13. travnja 2021. u trajanju od 10:30 do 12:30 à prijava

Predviđeno trajanje svake radionice jest 120 minuta (predavanja + pitanja i odgovori).

Nakon svake radionice, predavači će sudionicima biti na raspolaganju i kroz follow up konzultacije (60 min online), a u svrhu rasvjetljavanja dodatnih pitanja iz prakse.

S obzirom na aktualnost tema, nakon radionica bit će dostupne video snimke i pisani materijal.

POZIV KLAPAMA!

Safe Stay in Croatia

 

 

Ministarstvo turizma i sporta predstavilo je projekt nacionalne oznake sigurnosti u turizmu #SafeStayInCroatia, kojim se sigurnost i zdravlje domaćina i gostiju stavlja na prvo mjesto, a kroz oznaku #SafeStayInCroatia Hrvatska dodatno pozicionira kao sigurna turistička destinacija.

 

Više informacija o dionicima kojima je odobrena sigurnosna oznaka, zdravstveni i sigurnosni protokoli te prijava za sigurnosnu oznaku nalaze se na: https://www.safestayincroatia.hr/

 

 

 

 

 

 

 

 

Udruženo oglašavanje 2021.

 

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije raspisala je Javni poziv za Udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora u 2021. godini.

Javni poziv dostupan je na www.dalmatia.hr/hr/priopcenja

Rok prijave za subjekte je do 15. 3. 2021.

Sportsko učilište - Vodič pješačkih tura i Biciklistički vodič - programi osposobljavanja

 

Sportsko učilište - Ustanova za obrazovanje odraslih iz Zagreba, organizira provedbu:

Programa osposobljavanja za poslove vodiča pješačkih tura i

Programa osposobljavanja za poslove biciklističkog vodiča.  

Navedeni programi verificirani su od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

Za više informacija kontaktirati:

Sportsko učilište
HR-10000 Zagreb, Zajčeva 7
sport.uciliste@gmail.com
Denis Vazdar, prof. (stručni voditelj)
+385 91 3650588, vazdardenis@gmail.com
Carla Alexandra Qvarnstrom
+385 91 9452144

Crveni križ - pomoć za stradale u potresu

 

Molimo sve one koji su u mogućnosti da se odazovu akciji Crvenog križa. Omiški Crveni križ prikuplja pomoć danas, 30. 12. - baraka na Punti od 8,00 do 20,00h. Više informacija: https://www.hck.hr/novosti/upute-za-donacije-i-pomoc-pogodjenima-potresom/10649

Smještaj za stradale u potresu

 

Poštovani članovi,

Svjedoci smo razornog potresa koji je pogodio Petrinju, Sisak, Glinu i okolna sela, u kojem su brojni stanovnici ostali bez svojih kuća i imovine, a nažalost ima i ljudskih žrtava.

Ovim putem pozivamo sve koji su u mogućnosti ponuditi smještaj obiteljima sa navedenog područja da nam se jave na mail: info@visitomis.hr

 

Potrebno je dostaviti sljedeće podatke:

-        * Ime, prezime i kontakt vlasnika

-        *  Adresu smještaja

-        *  Kapacitet smještaja

 

S poštovanjem,

Djelatnici Ureda TZG Omiš

 

 

Croatia Full of Magic - Osmisli kreativan itinerer

 

Hrvatska turistička zajednica pokrenula je novu blagdansku komunikacijsku platformu „Croatia Full of Magic“ koja će se provoditi do sredine siječnja 2021. godine putem društvenih mreža Facebook, Instagram i Twitter. U sklopu zimske komunikacijske platforme organiziran je kreativni natječaj kojim našim pratiteljima na društvenim mrežama želimo uljepšati prosinac, mjesec darivanja.

 

Ovim Vas putem pozivamo da sudjelujete u natječaju Osmisli kreativan itinerer namijenjenom domaćim gostima, u sklopu kojeg možete osvojiti različite poklon pakete ili jednu od dvije glavne nagrade koje uključuju produženi vikend boravak u 2021. godini u hotelu Frankopan u Ogulinu te na ranču Ramarin u Slavonskom Brodu, pobjednicima nagradnog natječaja projekta #prviput.

 

U kreativnom natječaju Osmisli kreativan itinerer sudjelovati mogu svi državljani Republike Hrvatske stariji od 18 godina i to na način da ispod fotografije vezane uz kreativni natječaj ostave komentar u kojem će izraditi idealan itinerer za godišnji odmor. Itinerar treba biti dug do 100 znakova i vezan isključivo za odredišta u Hrvatskoj, a potrebno je opisati neku skrivenu destinaciju ili kutak, neiskorišteni turistički potencijal, najbolje mjesto za fotografiranje, skrivenu plažu, kupalište, šetnicu, najljepši pogled, lokalni specijalitet i slično.

 

Nagradni natječaj traje od 18. prosinca 2020. do 6. siječnja 2021. do ponoći, a pobjednike će izabrati tročlani žiri i dobitnike javno objaviti 11. siječnja 2021. na Facebook stranici Hrvatske turističke zajednice. Više informacija o kreativnom natječaju možete pronaći putem ove poveznice.

Javni poziv za iskaz interesa - turistički vodiči

 

TZG Omiš ovim putem poziva turističke vodiče s područja Grada Omiša da se prijave na

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

 

S obzirom da su novonastale okolnosti ograničile mogućnosti provedbe višegodišnjeg projekta „Tell me the story“, TZG Omiš ima namjeru kroz web stranicu predstaviti lokalne vodiče i njihove zanimljive priče o Omišu.

Želja TZG Omiš je unutar redizajnirane web stranice imati poseban kutak s pričama lokalnih vodiča kojim bi se predstavili vodiči, ali i cjelokupna destinacija.

 

Prihvatljivi kandidati: turistički vodiči s područja Grada Omiša

Uz prijavu je potrebno priložiti:

·        * Dokaz o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča

·        * CV kandidata

·        * Kratki tekst (10-15 rečenica) zašto bi preporučili nekome da posjeti Omiš

 

Javni poziv je otvoren do 10. prosinca 2020., a prijave se podnose na e-mail: info@visitomis.hr

Za sve dodatne informacije o projektu, slobodno nam se obratite putem maila ili na telefon: 021/861-350.

OBAVIJEST

U cilju prevencije daljnjeg širenja pandemije koronavirusa i zaštite svih stranaka, TZG Omiš od 26. studenog 2020. upućuje sve stranke na komunikaciju putem elektroničke pošte (info@visitomis.hr) i/ili telefonski (021/861-350).

O svakom neophodnom dolasku u ured TZG Omiš ljubazno molimo prethodno se konzultirajte s djelatnicima telefonski ili putem email-a.

Zahvaljujemo na razumijevanju i za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

PAIĆUŠA

 

TZG Omiš kontinuirano provodi aktivnosti vezane za promociju jedinstvene prirodne baštine naše destinacije. Zadnjih nekoliko godina organizirali smo više prezentacija, radionica i edukacija na temu autohtonog bilja i jedinstvene prirodne baštine ovog kraja, uz praktične savjete vezane za odabir i sadnju biljnih vrsta i njihovo održavanje.

S istim ciljem, u suradnji s udrugom maslinara Paićuša iz Piska pokrenut je projekt promocije hrvatske autohtone (tradicijske) sorte (kultivara) masline omiškog kraja - Paićuše.
Udruga Paićuša (Udruga maslinara Paićuša Pisak) je tijekom prošle i ove godine odnjegovala tridesetak sadnica ove sorte koje su podijeljene dijelu sudionika projekta „Best of...“ kojim TZG Omiš kontinuirano potiče podizanje kvalitete obiteljskog smještaja.

Stablo Paićuše je bujno s dosta savitljivih i mekanih izbojaka i grančica. Osjetljiva je na jake vjetrove i hladnoću te paunovo oko, a otporna na sušu, rak masline i maslinovu muhu. Cvjeta u drugoj polovici svibnja, djelomično je oprašuju Oblica, Drobnica i Lastovka, a sama je dobar oprašivač Dužice, Lastovke i djelomično Oblice. Redovito rađa. Uglavnom se uzgaja kao uljarica, ali se koristi i za konzerviranje zelenih i zrelih plodova. Ulje je visoke kvalitete, harmoničnog pomalo slatkastog okusa, blage pikantnosti i gorčine s jako izraženom voćnom aromom.

Želja nam je i u budućnosti doprinositi promicanju posebnosti našeg kraja kroz očuvanje i zaštitu svih autentičnih vrijednosti i ljepota, a prirodna baština svakako u toj priči zauzima značajno mjesto.Obavijest - objavljen Javni poziv za dodjelu Hrvatske turističke nagrade 2020.

 

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za dodjelu Hrvatske turističke nagrade u 2020. koja će se dodijeliti u dvije kategorije - kao Godišnja nagrada „Anton Štifanić“ te Nagrada za životno djelo. Nagrada se dodjeljuje za 2019. godinu kao posebno priznanje za izniman doprinos pojedinaca i tvrtki i/ili ustanova u razvitku turizma Republike Hrvatske.

 

Uslijed nepovoljnih uvjeta uzrokovanih pandemijom korona virusa i visokog stupnja neizvjesnosti provedbe prethodno planiranih poslovnih procesa, Hrvatska turistička zajednica, iznimno u 2020. provodi odabir nagrađenih u okviru kategorije Hrvatska turistička nagrada u izmijenjenim vremenskim okvirima u odnosu na propisane propozicije i procedure.

 

Podnošenje kandidatura vrši se isključivo putem online prijavnice na službenoj stranici: www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/godisnje-hrvatske-turisticke-nagrade/ljudi-u-turizmu/covjek-kljuc-uspjeha-djelatnik-godine, a više informacija o prijavama moguće je dobiti putem maila nagrade@htz.hr.

 

Krajnji rok za podnošenje kandidatura za kategoriju Hrvatska turistička nagrada – Godišnja nagrada „Anton Štifanić“ i Nagrada za životno djelo je 17. studenog 2020. do 12.00 sati.

 

Online prijavnica za podnošenje kandidatura: www.htz.hr/hr-HR/form/anton-stifanic-2020-

Obavijest o izlasku javnog poziva za financiranje fotonaponskih sustava na stranicama FZOEU

 

Poštovani iznajmljivači,

objavljen je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima - registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Više o javnom pozivu može se pogledati na web stranici: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

S poštovanjem,

 

TZG Omiš

Projekt #prviput

 

Poštovani,

ovim putem vas obavještavamo da je Hrvatska turistička zajednica partner novog projekta Zagrebačke banke pod nazivom #prviput, koji je usmjeren mikro i malim poduzetnicima u turizmu.

 

Ovim natječajem Zaba daje mogućnost malim poduzetnicima s originalnom ponudom da osvoje potpuno besplatnu marketinšku kampanju.

 

Na natječaj se mogu prijaviti svi mikro i mali poduzetnici u turizmu – npr. vlasnici smještaja, malih hotela, eko sela, OPG-ovi, turistički vodiči, instruktori ronjenja, vlasnici taxi boatova i svi drugi koji misle da njihova ideja, lokacija, projekt ili proizvod obogaćuje turističku ponudu Hrvatske.

 

Prijave su otvorene do 30. rujna 2020. putem weba: https://prviput.24sata.hr/

 

Detalje o projektu možete pronaći u privitku.

 


Tjedan odmora vrijedan - od 16. do 25. listopada


Omiški polumaraton - OTKAZANO!

 

Dragi trkači, sportaši i ljubitelji prirode,

 

s obzirom na okolnosti u kojima se svi nalazimo vezano za situaciju uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19 i epidemiološkom slikom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i mjerama koje su trenutno na snazi, nažalost moramo otkazati ovogodišnju manifestaciju Omiški polumaraton.

 

Primarni cilj ove manifestacije je promocija kanjona Cetine i Omiša kao jedinstvenog prirodnog lokaliteta, idelnog za rekreaciju, sport i uživanje, kao i promocija važnosti bavljenja sportom kod djece. S obzirom da nam je gotovo nemoguće provesti aktivnosti vezano za dječji atletski poligon, dječju utrku za osnovnoškolce i rekreativnu utrku na 6km poštujući epidemiološke mjere, odlučili smo se manifestaciju otkazati.

 

Zahvaljujemo svim trkačima koji su se prijavili i koji su do sada sudjelovali na ovoj manifestaciji i nadamo se da ćemo u 2021. moći trčati po „starom“ normalnom.

 

Sve trkače koji su uplatili startnine ćemo kontaktirati, a u slučaju dodatnih informacija možete nas dobiti na 021 861 350 ili na info@visitomis.hr.

 

U ime Organizacijskog odbora

Turistička zajednica Grada Omiša

JURINI JABLANIALMISSA OPEN ART - PROGRAM

 

PROGRAM:

 

21.8. PETAK / FRIDAY

 

OTVORENJE / OPENING

21:00 POLJIČKI TRG

 

18:00 - 21:00

GRADSKI MUZEJ OMIŠ / OMIŠ CITY MUSEUM

Ale de la Puente - Un infinito / An Infinity, 2014 Snimljeni razgovor s autoricom / Recorded conversation with the author

 

18:00 -21:00

CRKVA SVETOGA DUHA / CHURCH OF THE HOLY SPIRIT Adrian Paci - Centro de permanenza temporanea, 2007 Dokumentarni film + Documentary Moments of Transition

 

BILLBOARD NA ULAZU U OMIŠ, (POLJIČKA CESTA – DOČINE) BILLBOARD AT THE ENTRANCE TO OMIS, (POLJICA ROAD - DOČINE) Thierry Geoffroy / Colonel - The Emergency Will Replace The Contemporary, 2016

 

 

19:00 – 21:00

POKRETNA JEDINICA + MOBILE UNIT

Zoran Pavelić - Almissa Emergency, 2020

 

ULICA FOŠAL 8 / FOŠAL STREET 8

ANA Elizabet - Dišeš? / Are You Breathing?, 2011

 

 

______________________

 

22.8. SUBOTA + SATURDAY

 

od 10:00

ULICA FOŠAL, PLAKATNA MJESTA /

FOŠAL STREET, POSTER PLACES

Božena Končić Badurina - Što ova mladost ima zaboravit'? / What Does

This Youth Have to Forget?, 2020

 

12:00 – 20:00

TVRĐAVA MIRABELLA (BUNKER) / MIRABELLA FORTRESS (BUNKER)

Toni Meštrović - Samokontrola / Self-control, 2020

 

19:00 – 21:00

POKRETNA JEDINICA + MOBILE UNIT

Kata Mijatović - Almissa Emergency, 2020

 

 

(MOŽE SE POSJETITI + ON DISPLAY:)

 

10:00 -12:00 i 16:00 - 21:00

CRKVA SVETOGA DUHA / CHURCH OF THE HOLY SPIRIT

Adrian Paci - Centro de permanenza temporanea, 2007

 

8:00 – 15:00

GRADSKI MUZEJ OMIŠ / OMIŠ CITY MUSEUM

Ale de la Puente - Un infinito + An Infinity, 2014

 

ULICA FOŠAL 8 / FOŠAL STREET 8

ANA Elizabet - Dišeš + Are You Breathing?, 2011

 

BILLBOARD NA ULAZU U OMIŠ, (POLJIČKA CESTA – DOČINE)

BILLBOARD AT THE ENTRANCE TO OMIS, (POLJICA ROAD - DOČINE)

Thierry Geoffroy - The Emergency Will Replace The Contemporary, 2016.

 

___________

 

23.8. NEDJELJA + SUNDAY

 

OMIŠKA ŠETNICA (PUT SVJETIONIKA – LUKOBRAN) /

OMIŠ PROMENADE (LIGHTHOUSE ROAD)

 

17:00 – 21:00

Bojan Mucko / Vanja Babić - Terenski rad 3 / Fieldwork 3, 2020

 

19:00 – 21:00

POKRETNA JEDINICA + MOBILE UNIT

Zoran Pavelić - Almissa Emergency, 2020

 

12:00 - 21:00

ULICA MILE GOJSALIĆ / MILE GOJSALIĆ STREET

Eric del Castillo - Stilitas, 2020

 

od 12:00

STUP SRAMA, POLJIČKI TRG / PILLAR OF SHAME, POLJIČKI SQUARE

Lana Stojićević - Kolona / Traffic Jam, 2020

 

 

(MOŽE SE POSJETITI + ON DISPLAY:)

 

10:00 -12:00 i 16:00 - 21:00

CRKVA SVETOGA DUHA / CHURCH OF THE HOLY SPIRIT

Adrian Paci - Centro de permanenza temporanea, 2007

 

8:00 – 15:00

GRADSKI MUZEJ OMIŠ / OMIŠ CITY MUSEUM

Ale de la Puente - Un infinito + An Infinity, 2014

 

ULICA FOŠAL, PLAKATNA MJESTA /

FOŠAL STREET, POSTER LOCATIONS

Božena Končić Badurina - Što ova mladost ima zaboravit'?/ What Does This

Youth Have to Forget?, 2020

 

ULICA FOŠAL 8 / FOŠAL STREET 8

ANA Elizabet - Dišeš + Are You Breathing?, 2011

 

BILLBOARD NA ULAZU U OMIŠ, (POLJIČKA CESTA – DOČINE)

BILLBOARD AT THE ENTRANCE TO OMIS, (POLJICA ROAD - DOČINE)

Thierry Geoffroy / Colonel - The Emergency Will Replace The

Contemporary, 2016

 

17:00 – 20:00

TVRĐAVA MIRABELLA (BUNKER) / MIRABELLA FORTRESS (BUNKER)

Toni Meštrović - Samokontrola + Self-control, 2020 (dokumentacija)

 

______________________

24.8. PONEDJELJAK + MONDAY

 

8:00 - 15:00

ZGRADA GRADSKA UPRAVA / CITY HALL

Dino Bićanić - Everything Is Going to Be a Memory, 2017

 

 

19:00 – 21:00

POKRETNA JEDINICA + MOBILE UNIT

Kata Mijatović - Almissa Emergency, 2020

 

20:00

ŠETNICA RIBNJAK (LUKOBRAN NA PRIKU) / PROMENADE RIBNJAK (BREAKWATER ON PRIK)

Driton Selmani - Flag of Tomorrow, 2020

Razgovor s autorom

 

 

(MOŽE SE POSJETITI + ON DISPLAY:)

 

10:00 -18:00

CRKVA SVETOGA DUHA / CHURCH OF THE HOLY SPIRIT

Adrian Paci - Centro de permanenza temporanea, 2007.

 

8:00 –15:00

GRADSKI MUZEJ OMIŠ / OMIŠ CITY MUSEUM

Ale de la Puente - Un infinito + An Infinity, 2014

 

ULICA FOŠAL 8 / FOŠAL STREET 8

ANA Elizabet - Dišeš + Are You Breathing?, 2011

 

BILLBOARD NA ULAZU U OMIŠ, (POLJIČKA CESTA – DOČINE)

BILLBOARD AT THE ENTRANCE TO OMIS, (POLJICA ROAD - DOČINE)

Thierry Geoffroy / Colonel - The Emergency Will Replace The

Contemporary, 2016

 

ULICA FOŠAL, PLAKATNA MJESTA / FOŠAL STREET, POSTER LOCATIONS

Božena Končić Badurina - Što ova mladost ima zaboravit'? / What Does

This Youth Have to Forget?, 2020

 

STUP SRAMA, POLJIČKI TRG / PILLAR OF SHAME, POLJIČKI SQUARE

Lana Stojićević - Kolona + Traffic Jam, 2020

 

17:00 – 20:00

TVRĐAVA MIRABELLA (BUNKER) / MIRABELLA FORTRESS (BUNKER)

Toni Meštrović - Samokontrola + Self-control, 2020 (dokumentacija)

 

_______________________

25. 8. UTORAK + TUESDAY

 

20:00

DOM ZDRAVLJA / HEALTH CENTER

Viktor Popović - Bez naziva (Arhiv Omiš: Dom zdravlja) / Untitled

(Archive Omiš: Health Center, 2020

 

21:00- 23:00

PLATO KRAJ SREDNJE ŠKOLE / PLATEAU NEAR HIGH SCHOOL

Boris Greiner - Razgovor s autorima / Conversation with artists

 

Snimljeni razgovor s autorom Thierry Geoffroy / Colonel I kustosicom

Tijanom Mišković + Recorded conversation with the author Thierry

Geoffroy / Colonel and the curator Tijana Mišković

 

 

(MOŽE SE POSJETITI + ON DISPLAY:)

 

8:00 - 15:00

ZGRADA GRADSKE UPRAVE / CITY HALL

Dino Bićanić - Everything Is Going to Be a Memory, 2017

 

8:00 – 15:00

GRADSKI MUZEJ OMIŠ / OMIŠ CITY MUSEUM

Ale de la Puente - Un infinito / An Infinity, 2014

 

17:00 – 20:00

TVRĐAVA MIRABELLA (BUNKER) / / MIRABELLA FORTRESS (BUNKER)

Toni Meštrović - Samokontrola / Self-control, 2020 (dokumentacija)

 

ULICA FOŠAL 8 / FOŠAL STREET 8

ANA Elizabet - Dišeš / Are You Breathing?, 2011

 

BILLBOARD NA ULAZU U OMIŠ, (POLJIČKA CESTA – DOČINE)

BILLBOARD AT THE ENTRANCE TO OMIS, (POLJICA ROAD - DOČINE)

Thierry Geoffroy / Colonel - The Emergency Will Replace The

Contemporary, 2016

 

ULICA FOŠAL, PLAKATNA MJESTA /

FOŠAL STREET, POSTER LOCATIONS

Božena Končić Badurina - Što ova mladost ima zaboravit'? / What Does

This Youth Have to Forget?, 2020

 

STUP SRAMA, POLJIČKI TRG / PILLAR OF SHAME, POLJIČKI SQUARE

Lana Stojićević - Kolona / Traffic Jam, 2020

 

ŠETNICA RIBNJAK (LUKOBRAN NA PRIKU) / PROMENADE RIBNJAK (BREAKWATER ON PRIK)

Driton Selmani - Flag of Tomorrow, 2020

 

_______________________

26.8. SRIJEDA + WEDNESDAY

 

19:00 -20:00

VELIKA PLAŽA / CITY BEACH

Vlasta Žanić - Voda do grla / Neck Deep, 2020

 

 

(ON DISPLAY, MOŽE SE POSJETITI:)

 

8:00 - 15:00

ZGRADA GRADSKE UPRAVE / CITY HALL

Dino Bićanić - Everything Is Going to Be a Memory, 2017

 

 

8:00 – 15:00

GRADSKI MUZEJ OMIŠ / OMIŠ CITY MUSEUM

Ale de la Puente - Un infinito / An Infinity, 2014

 

17:00 – 19:00

ULICA MILE GOJSALIĆ / MILE GOJSALIĆ STREET

Eric del Castillo - Stilitas, 2020

 

17:00 – 20:00

TVRĐAVA MIRABELLA (BUNKER) / / MIRABELLA FORTRESS (BUNKER)

Toni Meštrović - Samokontrola / Self-control, 2020. (dokumentacija)

 

ULICA FOŠAL 8 / FOŠAL STREET 8

ANA Elizabet - Dišeš / Are You Breathing?, 2011

 

BILLBOARD NA ULAZU U OMIŠ, (POLJIČKA CESTA – DOČINE)

BILLBOARD AT THE ENTRANCE TO OMIS, (POLJICA ROAD - DOČINE)

Thierry Geoffroy / Colonel -The Emergency Will Replace The Contemporary,

2012.

 

ULICA FOŠAL, PLAKATNA MJESTA /

FOŠAL STREET, POSTER LOCATIONS

Božena Končić Badurina - Što ova mladost ima zaboravit'?/ What Does This

Youth Have to Forget?, 2020

 

STUP SRAMA, POLJIČKI TRG / PILLAR OF SHAME, POLJIČKI SQUARE

Lana Stojićević - Kolona / Traffic Jam, 2020

 

ŠETNICA RIBNJAK (LUKOBRAN NA PRIKU) /

PROMENADE RIBNJAK (BREAKWATER ON PRIKO)

Driton Selmani - Flag of Tomorrow, 2020

 

 

+ ukoliko vrijeme nije naznačeno, može se pogledati tijekom cijelog dana

+ if no time is specified, can be 4een throughout the day

OMIŠ GUITAR FEST - PROGRAM

 

SRI/WED 19.08./20h

 

Svečano otvaranje 10. Omiš Guitar Festa / 10th Omiš Guitar Fest Openning Open-Air Koncert/Concert:

GABRIELA BRAIČIĆ & VLADE BRZOVIĆ

"Kamena klupa" Velika gradska plaža / "Guitar stone bench", City beach

 

PET/FRI 21.08. / 20h

 

OGF predstavlja djela hrvatskih skladatelja/ OGF presents Croatian Composers' Works Koncert ponajboljih mladih hrvatskih gitarista/Concert of Great Young Croatian Guitarists Dvorana Župe Sv Petra, Priko / Hall of the St Peter's Parish at Priko

 

SUB/SAT 22.08. / 21h

 

Premijera 10 djela ponajboljih svjetskih skladatelja / Premiere of 10 World's Best Composers' Works Svečani koncert ponajboljeg hrvatskog klasičnog gitarista / Premium concert of one of the best Croatian classical guitarist:

PETAR ČULIĆ

Dvorana Župe Sv Petra, Priko / Hall of the St Peter's Parish at Priko

GUSARSKA BITKA 2020.

 

Otkazana kulturno turistička manifestacija Gusarska bitka 2020 u Omišu!

Nažalost ove godine nećemo moći prisustvovati jednoj od najposjećenijih manifestacija u Dalmaciji!

Gusarska Bitka, jedinstvena manifestacija koja već dugi niz godina u Omiš privuče više od 10 000 gledatelja, nažalost ove se godine zbog rizika širenja koronavirusa i nemogućnosti poštivanja svih propisanih epidemioloških mjera neće održati.

Na području Grada Omiša trenutno boravi nešto više od 10 tisuća gostiju što predstavlja otprilike 80% turističkog prometa u odnosu na 2019. Zbog sigurnosti naših gostiju i sugrađana, odgovornost i zdravlje smo stavili na prvo mjesto i donijeli ovu tešku odluku.

Dani Gusarske bitke simbolično će se obilježiti podizanjem omiške gusarske zastave na tvrđavi Mirabela iz 13. st u nedjelju 16. kolovoza, a prezentacija drvenih gajeta obitelji Pešić, koje će u akvatoriju omiške luke pokazati snagu ponosnih omiških gusara, bit će u utorak 18. kolovoza.

Nadamo se da ćemo našu centralnu ljetnu manifestaciju Gusarsku bitku u njezinom punom sjaju organizirati iduće godine i proslaviti 15. godišnjicu zajedno.

********************************************************************

Cultural tourist event Pirate Battle 2020 in Omiš cancelled!

One of the most visited events and tourist attractions in Dalmatia will unfortunately not be taking place this year!

We are sad to announce that the Pirate Battle, a one-of-a-kind event that has for years attracted over 10,000 spectators to Omiš, will unfortunately not be taking place this year due to the risk of coronavirus spread and the inability to comply with all the prescribed epidemiological measures. There are currently just over 10,000 guests staying in the area of Omiš, which represents about 80% of the tourist traffic recorded in the same period of 2019. Keeping the safety of our guests and fellow citizens in mind, we have decided to put responsibility and health first and have reached this difficult decision.

The days of the Pirate Battle will be symbolically marked by raising the Omiš pirates’ flag on the 13th-century Mirabela fortress on Sunday, August 16. A presentation of wooden gajeta boats of the Pešić family, demonstrating the strength of the proud pirates of Omiš, will take place in the waters of the Omiš port on Tuesday, August 18.

We sincerely hope that next year we will be able to organize our central summer event in all its glory and celebrate the 15th anniversary of our memorable Pirate Battle together with all of you.

https://www.youtube.com/watch?v=b9I3dOl0bHc

OSTINATO - 3rd International Chamber Music Festival15. GATSKO KULTURNO LJETO - "DANI IVE MARJANOVIĆA"Akcija "Jeste li ih vidjeli"

AKCIJA "Jeste li ih vidjeli", kojom se građane poziva da dojave lokacije na kojima su vrste pod visokim rizikom od izumiranja i o tome dostave fotografije i informacije, proširuje se na plemenitu perisku, objavilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Akcija se provodi radi uključivanja javnosti u određivanje rasprostranjenosti vrsta te podizanja svijesti o važnosti njihovog očuvanja.

Sve koji su opazili periske pozivaju da dojave lokacije, fotografije i informacije o prisutnosti uginulih i živih jedinki kako bi se moglo pratiti stanje populacije periski koja je trenutno pod visokim rizikom od izumiranja u cijelom Sredozemnom moru.

Informacije se mogu dojaviti putem aplikacije: pakleniotoci.eu/HaveYouSeenIt

 

Više informacija na: www.facebook.com/JesteLiVidjeli

31. OMIŠKO LJETO

Program 31. OMIŠKOG LJETA

Više informacija: czk-omis.hr/Upute za rad iznajmljivača tijekom pandemije COVID-19


UPOZNAJ OMIŠ! - promotivna kampanja TZG Omiš

 

Poštovani članovi,

 

Zadovoljstvo nam je ovim putem vas pozvati da se uključite u posebnu promotivnu kampanju Turističke zajednice Grada Omiša i Grada Omiša – Upoznaj Omiš!

Cilj kampanje je dodatno promovirati turističku i ugostiteljsku ponudu destinacije Omiš tijekom lipnja. Uključiti se mogu svi zainteresirani subjekti koji su registrirani na području Grada Omiša (privatni iznajmljivači, hoteli, kampovi, turističke agencije, restorani i sl.), a Turistička zajednica će navedene subjekte i njihovu ponudu dodatno promovirati tijekom trajanja ove kampanje.

 

Za više informacija i uključivanje u kampanju, ljubazno molimo da nam se javite putem maila: info@visitomis.hr ili na tel. 021/861-350.

COVID-19 Informacije o mogućnostima ulaska u Republiku Hrvatsku

Od 21. svibnja svi strani državljani koji namjeravaju ući u Republiku Hrvatsku, kao i hrvatski državljani koji nemaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj, odgovore na sva pitanja vezana za ulazak u Republiku Hrvatsku mogu saznati na jednom mjestu.

S obzirom na ograničenja koja su na snazi, zbog suzbijanja širenja bolesti COVID-19, a radi bržeg dobivanja relevantnih informacija, sva najčešća pitanja i odgovori o uvjetima ulaska u Republiku Hrvatsku, objavljeni su na službenoj web stranici Ministarstva unutarnjih poslova: mup.gov.hr/uzg-covid/286210

 

Sve preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dostupne su na: www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/

RADNO VRIJEME UREDA I MJERE VEZANE ZA COVID-19

 

Poštovani,

 

ured Turističke zajednice Grada Omiša radi sa strankama u vremenu:

 

ponedjeljak – petak 7.00 – 15.00

 

U cilju sprječavanja širenja zaraze koronavirusom, ljubazno Vas molimo da prilikom dolaska u ured slijedite preporuke:

 

-        Ulaziti jedan po jedan - u ured može biti maksimalno 1 stranka

-        Dezinficirajte ruke – dezinfekcijsko sredstvo se nalazi na pultu

-        Nosite zaštitnu masku

-        Radi obostrane sigurnosti molimo da držite razmak 2m od službenika

 

Za sve informacije i poslove za koje nije nužan dolazak u ured, slobodno nas kontaktirajte na:

T. 021/861-350

M. info@visitomis.hr

 

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju!

 

Djelatnici ureda TZG Omiš

 

Preporuke za rad

Poštovani,

 

na sljedećim poveznicama dostupne su preporuke za rad izdane od strane HZJZ-a za:

 

- hotele i ostale smještajne objekte:

www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Hoteli_i_smjestajne_jedinice_.pdf

 

- marine i kampove:

www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Marine_i_kampovi-10-05-1.pdf

 

- turističke agencije:

www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Turisticke_agencije-10-05.pdf

Natječaj za međunarodnu nagradu "Marko Polo" - obavijest

 

Poštovani,

u nastavku dostavljamo obavijest Ministarstva turizma vezano za natječaj za međunarodnu turističku nagradu „Marko Polo“ koji traje do 31. svibnja 2020. Riječ je o zajedničkom projektu Narodne Republike Kine i sada već sedamnaest zemalja srednje i istočne Europe okupljene pod inicijativom „Kina +17“.

 

Nagrada „Marko Polo“ prepoznaje značaj i doprinos turističkih inicijativa koje vode prema stvaranju najboljeg zajedničkog turističkog proizvoda namijenjenog kineskom turističkom tržištu za proteklu godinu, koji obuhvaća lokalnu povijest, tradiciju, kulturu, turizam posebnih interesa, a obuhvaća najmanje tri CEE zemlje.

 

Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje za proteklu godinu kao priznanje za doprinos različitim kategorijama turističkih poduzetnika (npr. turoperatorima, putničkim agencijama) za najbolji turistički proizvod koji obuhvaća lokalnu povijest, tradiciju, kulturu, kao i turizam posebnih interesa te uključuje najmanje tri zemlje Srednje i Istočne Europe (Inicijativa Kina +17): Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Crnu Gora, Češku, Estoniju, Grčku, Hrvatsku, Latviju, Litvu, Mađarsku, Makedoniju, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Srbiju.

 

Detaljnije informacije vezane za kriterije, prednosti i sl. vezano za predmetnu nagradu možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva turizma putem poveznice: mint.gov.hr/vijesti/drugi-natjecaj-za-turisticku-nagradu-marko-polo/20946

 

 

Akcija besplatnog certificiranja turističkih objekata

Poštovani iznajmljivači,


Tijekom trajanja mjera društvene izolacije Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, u sklopu Dalmatia Green programa nudi Vam besplatno certificiranje Vašeg turističkog objekta.


Dalmatia Green predstavlja certifikat za privatne turističke smještajne objekte koji su odlučili ozeleniti svoje poslovanje i gostima pružati jedinstven boravak u harmoniji s prirodom i lokalnom zajednicom. Osmišljen je da od klasičnih iznajmljivača izdvoji ekološke smještajne objekte, kojima donosi kredibilitet i prepoznatljivost. Od početka 2019. godine, Udruga Sunce je kao nositelj certifikata, sklopila sporazum o suradnji na razvoju održivog turizma sa Splitsko-dalmatinskom županijom. Temeljem sporazuma Dalmatia Green certifikat uključen je kao jedna od mjera u Program podizanja kvalitete turističke ponude na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu.

 

Više informacija na: sunce-st.org/

Beskamatni krediti HBOR-a poduzetnicima u turističkim djelatnostima

Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvitak zaključili su "Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi mjera osiguravanja likvidnosti poduzetnicima u sektoru turizma" čime je omogućeno odobrenje izravnih beskamatnih kredita HBOR-a.

Više informacija: mint.gov.hr/vijesti/beskamatni-krediti-hbor-a-poduzetnicima-u-turistickim-djelatnostima/21092

Oslobađanje plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal)

Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu  (Narodne novine, broj 36/20) je stupio na snagu 26. ožujka 2020. godine, a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici: narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_03_36_764.html

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se u 2020. godini plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju bi bili obvezni platiti za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2020. godinu te se osobe u potpunosti oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.

Mjera se odnosi samo na osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Cilj mjere je ublažavanje financijskog udara na osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kao obveznike plaćanja turističke pristojbe s obzirom da su pogođeni nastalom situacijom s koronavirusom jer turističku pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu po krevetu, a ne po noćenju.

Provedbena tijela za ovu mjeru su Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica. Informacija o navedenoj mjeri bit će provedena preko sustava eVisitor stoga se navedene osobe ne moraju nigdje javljati, odnosno obrada podataka će biti automatska preko sustava eVisitor.


Oslobođenje od plaćanja promjenjivog dijela koncesijske naknade za 2019. godinu za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u vlasništvu JLS-ova
Odgoda plaćanja stalnog dijela koncesijske naknade za 2020. godinu za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u vlasništvu JLS-ova


Uredba o dopunama Uredbe o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinica lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (Narodne novine, broj 41/20) stupila je na snagu 4. travnja 2020. godine, a možete je pronaći na sljedećoj poveznici: narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_41_853.html

Uredbom o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (Narodne novine, broj 12/11, 41/2020) propisuje se način, postupak i uvjeti procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te način, postupak i uvjeti za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

S obzirom na izvanrednu situaciju vezano uz epidemiju koronavirusa dopunom navedene Uredbe, promjenjivi dio koncesijske naknade za turističko zemljište u vlasništvu JLS-ova za 2019. godinu neće se računati prema propisanom modelu nego će iznositi 1,00 kunu. Također, odgađa se naplata stalnog dijela koncesijske naknade za turističko zemljište u vlasništvu JLS-ova za 2020. godinu za 3 mjeseca, s 31. kolovoza na 30. studenog 2020. godine.

Mjera se odnosi na trgovačka društva koja obavljaju turističku djelatnost na turističkom zemljištu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave temeljem zahtjeva iz članka 21. stavka 3. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije.


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu


Zakon je stupio na snagu 8. travnja 2020. godine (Narodne novine, broj 42/20), a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici: narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_887.html

Izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu su sljedeće:
* Kako bi se spriječilo oglašavanje neregistriranog smještaja, pa tako i boravka neregistriranih gostiju u objektima koji pružaju usluge uređene ovim Zakonom i posebnim zakonom koji uređuje ugostiteljsku djelatnost, internetske platforme obvezne su istaknuti porezni broj odnosno PDV identifikacijski broj pružatelja usluge koji pruža usluge na području Republike Hrvatske.
* Brisanje uvjeta znanja stranih jezika odnosno poznavanja hrvatskog jezika u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova voditelja poslova turističke agencije, te radnog iskustva od jedne godine na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim sličnim poslovima u turizmu.
* Za vrijeme posebnih okolnosti omogućeno je da se za vršenje poslova voditelja poslova može odrediti osobu koja nema položen stručni ispit za voditelja poslova, a najduže šest mjeseci nakon prestanka posebnih okolnosti.
* Riješeno je pitanje vezano za raskid ugovora za neizvršene ugovore o putovanju u paket aranžmanima koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020. godine, na način da putnik ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti, a organizatori putovanja za iste putnicima izdaju vaučer (moratorij na raskid ugovora u trajanju od 180 dana od prestanka posebnih okolnosti). Ukoliko se putnik odluči za povrat sredstava, organizator mu mora izvršiti povrat uplaćenih sredstava u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti.
* Brisanje odredbe kojom se rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča upisuje u Središnji registar, stoga se više ne izdaju rješenja o odobrenju za pružanje usluga već rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča, te se tako više neće smatrati da turistički vodiči, samim time što su ishodili rješenje, obavljaju slobodno zanimanje u smislu propisa o radu i poreznih propisa. Time se omogućuje zaposlenim osobama, studentima i umirovljenicima da dodatno ostvaruju prihode od pružanja usluga u turizmu, a nezaposlenim osobama da ostvare prava u slučaju nezaposlenosti.


Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Zakon je stupio na snagu 8. travnja 2020. godine (Narodne novine, broj 42/20), a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici: narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_888.html

Izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti su sljedeće:
* Produženje roka važenja privremenih rješenja za ugostiteljske objekte, objekte u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu do kraja 2021. godine (riječ je o objektima koju su dobili privremena rješenja jer još nemaju rješenje o legalizaciji, ali je zahtjev za legalizaciju predan u roku).
* Davanje ovlasti ministru da u uvjetima posebnih okolnosti propiše odstupanja od standarda kada je riječ o obvezama ugostitelja, iznajmljivača, članova ili nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
* Prolongiraju se rokovi za rekategorizaciju hotela i kampova - postupci ponovne kategorizacije koju po službenoj dužnosti provodi Ministarstvo turizma, a kojoj je rok za pokretanje postupka ponovne kategorizacije u vrijeme trajanja i šest mjeseci po prestanku posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske, pokrenut će se po isteku jedne godine od prestanka posebnih okolnosti umjesto u roku od četiri godine od ishođenja rješenja.
* Propisuje se nastavak obavljanja djelatnosti ugostitelja koji su ishodili rješenja o privremenom obavljanju ugostiteljske djelatnosti (ugostiteljski objekti iz skupine "Hoteli" i "Kampovi" koji su ishodili rješenje za vrstu, ali još nisu rješenje o kategoriji objekta) do isteka roka godinu dana nakon prestanka posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske.
* Rokovi usklađivanja rješenja iznajmljivača ishođenih prije 1. rujna 2007. s važećim Zakonom i Pravilnikom se produžuju, pa tako iznajmljivači koji žele zadržati oznaku kategorije (zvjezdice) trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja do:
- 8. 4. 2022. - ako su rješenje ishodili do 31. 12. 2000.
- 8. 4. 2023. - ako su rješenje ishodili u razdoblju od 1. 1. 2001. do 31. 12. 2004.
- 8. 4. 2024. - ako su rješenje ishodili poslije 31. 12. 2004.Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi

Zakon je stupio na snagu 8. travnja 2020. godine (Narodne novine, broj 42/20), a možete ga pronaći na sljedećoj poveznici: narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_42_886.html

Dopune Zakona o turističkoj pristojbi su sljedeće:
* Daje se ovlaštenje Vladi RH da uredbom, u uvjetima posebnih okolnosti, drugačije uredi pitanja koja se odnose na visinu turističke pristojbe i rokove uplate turističke pristojbe.
* Daje se ovlaštenje Vladi RH da uredbom, u uvjetima posebnih okolnosti može prenamijeniti sredstva Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent te Fonda za udružene turističke zajednice.
* Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti nadležni inspektori neće podnositi optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka odnosno izdavanje prekršajnih naloga niti naplaćivati novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja.
 

Javni pozivi - obavijest

Poštovani,

 

Creative Tourism Network i UNESCO objavili su javne pozive za Međunarodni fond za kulturnu raznolikost. Detaljne upute, kriteriji, obrasci i sl. dostupni su na njihovim web stranicama:

en.unesco.org/creativity/calls/call-applications-open-international-fund-cultural

www.creativetourismnetwork.org/

Otpis obveze poreza za drugo tromjesečje

Poštovani,

ovim putem Vas obavještavamo da će Porezna uprava svim iznajmljivačima, bez obveze podnošenja posebnog zahtjeva, otpisati obvezu poreza koja se odnosi na drugo tromjesečje odnosno koju bi bili dužni platiti do kraja drugog tromjesečja, tj. do 30. 6. 2020.

www.porezna-uprava.hr/Stranice/NPP_COVID_mjere.aspx#covid21

Izglasani i vaučeri za putovanja - spas za likvidnost turističkih agencija

mint.gov.hr/vijesti/sabor-izglasani-i-vauceri-za-putovanja-spas-za-likvidnost-turistickih-agencija/21071

Poziv za dostavu ponuda CEI - Obavijest

Poštovani,

 

u nastavku vam donosimo obavijest o CEI pozivu za dostavu prijedloga u područjima za koja se hitno očekuju rješenja.

 

Naime, srednjoeuropska inicijativa (CEI) pokrenula je izvanredni poziv za podnošenje prijedloga za 2020. kao odgovor na nezapamćenu epidemiju COVID 19.

Poziv za dostavu prijedloga vezan je uz tri područja intervencije:

* Zdravstvo i telemedicina (MED)

* Obrazovanje i e-učenje /učenje na daljinu (EDU):

   - kupnja opreme za potrebe e-učenja, uključjujući hardver (školske digitalne ploče, računalo, prijenosna računala, tablete, uređaje itd.) i softver (internetski alati, platforme za učenje na daljinu itd.)

    - organiziranje mrežnih seminara (webinara) radi olakšavanja prijenosa znanja između obrazovnih stručnjaka i operatora (od država članica EU CEI prema državama članicama CEI koje nisu članice EU)

*Podrška mikro, malim i srednjim poduzećima (MSME)

 

Uz ukupan proračun od 600.000,00 eura, podnositelj zahtjeva iz država članica CEI (s prioritetom iz zemalja koje nisu članice EU) mogu aplicirati za CEI bespovratna sredstva do 100% vrijednosti njihovog projekta u iznosu od najviše 40.000,00 eura po projektu za rješavanje specifičnih potreba na njihovoj lokalnoj razini.

 

Prijave je moguće podnijeti najkasnije do 9. travnja 2020.

 

Više informacija o Pozivu za dostavu ponuda može se pronaći na sljedećoj poveznici: www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare

 

UNWTO natječaj - obavijest

Poštovani,

 

ovim putem vas obavještavamo da je UNWTO objavio natječaj upućen najnovijim startupima, poduzetnicima i postojećima tehnologijama iz cijelog svijeta koji imaju gotova rješenja za ublažavanje utjecaja Covid-19 na sektor turizma, kako bi pružili podršku putnicima, tvrtkama i vlastima. Rješenja se traže za 3 kategorije: za ljude, za boljitak/prosperitet i destinacije.

 

Natječaj je otvoren do 15. travnja 2020.

 

Obrazac prijave kao i sve detaljne informacije dostupne su na: www.unwto.org/healing-solutions-tourism-challenge

 

Ljubazno molimo ukoliko ste izvršili prijavu da nas kontaktirate na info@visitomis.hr kako bi imali uvid u prijave sa našeg područja.

Pravilnik o odgodi ili oslobođanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu dostupan je na:

narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_36_764.html

Obavijest poduzetnicima o mjerama plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Poštovani,

 

na sljedećoj poveznici dostupne su upute poduzetnicima o mjerama plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti: www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx

COVID-19 - EVIDENCIJA OSOBA BEZ PREBIVALIŠTA NA PODRUČJU GRADA OMIŠA

Poštovani,

 

nastavno na molbu Stožera civilne zaštite Grada Omiša od 24. ožujka 2020. (www.omis.hr/) ovim putem pozivamo sve osobe koje nemaju registrirano prebivalište ili boravište na području Grada Omiša, a trenutno borave na istome da se, ukoliko još uvijek nisu, prijave putem sustava eVisitor.

Osobe koje nemaju pristup sustavu eVisitor ljubazno molimo da nas kontaktiraju putem e-maila: info@visitomis.hr ili tel. 021/861-350 od 7.00 do 15.00h.

Ovim putem naglašavamo da je prijava u sustav eVisitor zakonska obveza za sve osobe koje borave u vikendicama i za stanovnike mjesta kojima su u posjetu došli prijatelji.

Stanovnike mjesta kojima je došla rodbina, molimo da također izvrše prijavu, kako bi u slučaju poduzimanja novih epidemioloških mjera imali cjelovit uvid u sve osobe koje borave na našem području.


Mjere za turizam: Odgoda plaćanja obveza i potpore ugroženima

Vlada RH je donijela ukupno  mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Mjere se odnose na ukupno 8 ministarstava od koji se velik dio mjera odnosi na očuvanje likvidnosti i radnih mjesta gospodarstvenika u okviru Ministarstva financija. Većina horizontalnih mjera odnosi se i na turizam, poput doprinosa, plaća, poreza, dobiti itd.

Mjere koje je Ministarstvo turizma donijelo isljučivo za turizam navedene su na: www.koronavirus.hr/ministarstvo-turizma/116

Obavijest VLASNICIMA KUĆA I STANOVA ZA ODMOR

Molimo sve posjetitelje Omiša koji su došli ili planiraju doći u svoje kuće ili stanove za odmor da se OBAVEZNO PRIJAVE U SUSTAV EVISITOR jer je to zakonska obveza koja je posebno bitna u ovom periodu.

Ljubazno molimo sve naše članove da se ponašaju u skladu sa propisanim pravilima i preporukama.

 

We kindly ask all visitors od Omiš who have already come or are planning to come to their holiday homes or holiday apartments in the Omiš area to register in the EVISITOR system - this is your legal obligation especially importamnt during this period.

We kindly ask everyone to act in accordance with the rules and recommendations prescribed.

MINT obrazloženje Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih dpgađanja u dijelu koji se odnosi na smještajne objekte


Odgađa se akcija "Tjedan odmora vrijedan"

Poštovani,

promotivna akcija "Tjedan odmora vrijedan" odgađa se do daljnjega zbog situacije vezane uz pojavu i širenje koronavirusa.

 

Poštujući mjere koje je Stožer civilne zaštite RH izdao u cilju zaustavljanja širenja koronavirusa, donesena je odluka o odgađanju početka ove turističke promotivne akcije.

 

Obavijestit ćemo Vas o novom datumu početka akcije kada se donese odluka o njegovu ponovnom  pokretanju.


Anketa - kako trenutna situacija vezana za Korona virus utječe na poslovanje

Ovim putem Vas obavještavamo kako Zajednica obiteljskog turizma pri HGK poziva pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na sudjelovanje u anketi koja ima za cilj steći uvid kako trenutna situacija vetana za Korona virus (COVID-19) utječe na poslovanje.

 

Pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivredom gospodarstvu mogu pristupiti anketi putem poveznice: www.hgk.hr/forms/anketa-o-utjecaju-koronavirusa-na-poslovanje-obiteljskog-smjestaja, a anketa se može ispuniti najkasnije do 27. ožujka 2020.

 

 

Obavijest o radu sa strankama i otkazivanju edukacije

Poslovna radionica Los Angeles

Poslovna radionica u Los Angelesu održat će se 16. travnja 2020.

Više informacija o radionici i načinu prijave nalazi se u privitku.


Ispričaj mi priču - poziv turističkim vodičima!

U cilju obogaćenja ponude destinacije u razdoblju izvan glavne sezone, a temeljem Programa rada i Financijskog plana za 2020. usvojenog od strane Turističkog vijeća i Skupštine TZG Omiš, objavljuje se:

Javni poziv turističkim vodičima

za angažman na realizaciji projekta „Ispričaj mi priču“ – tematskog razgleda grada u pred i post sezoni

Uz prijavu obavezno je priložiti:
• Dokaz o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča
• CV kandidata

Prihvatljivi kandidati: turistički vodiči i turističke agencije

Javni poziv je otvoren do 09.03.2020.

Za sve dodatne informacije o samom projektu slobodno se obratite u Ured TZG Omiš, na mail info@visitomis.hr ili na telefon 021 861 350.

Tjedan odmora vrijedan - dopuna informacija o projektu


Digitalna Google garaža - edukacija

Edukacija Digitalna Google garaža održat će se u hotelu Park u Splitu, Hatzeov prilaz 3, u petak 28. 2. 2020. s početkom u 9 sati.

 Više o projektu i načinu prijave na edukaciju nalazi se u privitku.


MAŠKARE 25. 2. 2020. - PROGRAMPoziv na petu edukaciju "INTERNETOM DO GOSTIJU 2020" - predavanja za hotele

U privitku se nalazi više informacija o petoj edukaciji - Sustav praćenja gostiju i kako do lojalnih gostiju koja će se održat u četvrtak, 20. 2. 2020. od 12h do 15h u hotelu Park, Split.


Poslovna radionica Sell Croatia u KIJEVU, Ukrajina (25. ožujka 2020.)

Hrvatska turistička zajednica i ove godine, već tradicionalno, organizira poslovnu radionicu Sell Croatia za hrvatske i ukrajinske partnere u Kijevu 25. ožujka 2020.

 

Prijave do 24. veljače 2020. ili do popunjenja predviđenih mjesta (25).

Više informacija o radionici i načinu prijave nalazi se u privitku.


Sell Croatia - nautička radionica u Pragu (13. 3. 2020.)

Hrvatska turistička zajednica organizira nautičku B2B radionicu "Sell Croatia - nautika" za hrvatske i češke partnere u Pragu u petak, 13. 3. 2020., u sklopu trodnevnog nautičkog sajma FOR BOAT  (13. - 15. 3.).

 

Više informacija o samoj radionici i načinu prijave nalazi se u privitku.


Poziv na četvrtu edukaciju "INTERNETOM DO GOSTIJU 2020" - predavanja za hotele

U privitku se nalazi više informacija o četvrtoj edukaciji - Google Ads oglašavanje za hotele koja će se održati 13. veljače od 12 h do 15h u hotelu Park, Split.


TJEDAN ODMORA VRIJEDAN

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske i Hrvatska turistička zajednica u organiziraju kampanju pod nazivom "Tjedan odmora vrijedan" kojom se u terminu od 10. do 19. travnja 2020. omogućuje svim zainteresiranim građanima da putuju i upoznaju druge dijelove Hrvatske uz značajne uštede (50% popusta na usluge).

 

Na sudjelovanje u akciji mogu se prijaviti svi poslovni i privatni subjekti iz turističkog sektora poput hotela, privatnih iznajmljivača, turističkih agencija, restorana, barova, nacionalnih parkova, muzeja, galerija, prijevoznika, rent-a-cara, iznajmljivača plovila te subjekata zdravstvenog i lječilišnog turizma.

Više o projektu i načinu prijave nalazi se u privitku.
Noć muzeja - program u Kući jezika i kulture - GALERIJA ONAION

18.00 - 20.00 - predstavljanje izložbe "50 godina umjetničkih izložbi Vijeća Europe"

Izložba tematizira ciklus umjetničkih izložbi Vijeća Europe koji traje već pola stoljeća.

 

18.00 - 18.45 - predavanje: "Arheološki muzej u Splitu - najstariji muzej jugoistočne Europe"

Edukativno izlaganje održat će Vesna Bulić Baketić, dipl.pov.um. Izlaganje tematski prati temu ovogodišnje Noći muzeja koja slavi velike obljetnice među kojima je i vrlo značajna obljetnica početka djelovanja najstarije muzejske ustanove u ovom dijelu Europe.

 

Poziv na treću edukaciju "INTERNETOM DO GOSTIJU 2020" - predavanja za hotele

U privitku se nalazi više informacija o trećoj edukaciji - SEO optimizacija web stranice hotela za dobru poziciju na Google-u koja će se održati 6. veljače od 12h do 15h u Hotelu Park, Split.


POZIV KLAPAMA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADA OMIŠA

Sukladno Programu rada i financijskom planu za 2020. godinu, TZG Omiš će u razdoblju 1. 5. - 15. 10. organizirati prezentacije klapskog pjevanja posjetiteljima Omiša.

 

Zadovoljstvo nam je ovim putem pozvati sve klape koje djeluju na području Omiša, a koje žele sudjelovati u projektu, da nam se jave najkasnije do 12. 2. 2020. na mail info@visitomis.hr ili na tel. 021/861-350.

Poslovna radionica u Atlanti - 27. veljače 2020.

Poštovani,

u privitku se nalazi pozivno pismo za poslovnu radionicu koja će se održati u Intercontinental Atlanta Buckhead hotelu u Atlanti 27. veljače 2020.

Detalje o lokaciji i rasporedu radionice možete naći u privitku, a prijave se direktno šalju predstavništvu HTZ-a New York na e-mail adresu cntony@earthlink.net

Prijave su moguće do 7. veljače, a maksimalan broj sudionika iz Hrvatske je 20.


OBAVIJEST O ZATVARANJU DIJELA ŽUPANIJSKE CESTE BR. 6166 OMIŠ - RADMANOVE MLINICE

Radi izvođenja radova na mostu Cetina - iskop za upornjak u tunelu Omiš (dio obilaznice Omiša), zatvara se povremeno za sav promet dio županijske ceste i br. 6166 kod tunela Omiš, dionica Omiš - Radmanove mlinice.

Investitor radova su "Hrvatske ceste" d.o.o. Zagreb, a izvođač radova i postavu privremene regulacije prometa obavlja "Strabag" d.o.o.

Kao alternativni pravac za smjer Omiš - Radmanove mlinice - Kučiće - Slime određuje se:

* DC8 Omiš - Dubci - DC39 - LC67134 Slime (Kučiće, Radmanove mlinice) i obrnuto.

 

Za privremenu regulaciju prometa postavit će se prometna signalizacija, a po potrebi osigurat će se samo propuštanje interventnih vozila (vozila: MUP-a, MORH-a, hitne pomoći, vatrogasaca i sl.).

 

Radovi i privremena prometna regulacija trajat će od 27. siječnja 2020. (ponedjeljak) od ponedjeljka do petka od 8.00 do 18.00h do 16. ožujka 2020.

 

Poziv na drugu edukaciju "INTERNETOM DO GOSTIJU 2020" - predavanja za hotele

U privitku se nalazi više informacija o drugoj edukaciji - Web stranica hotela: struktura, dizajn i sadržaj za poticanje direktnog bookinga - koja će se održati 30. siječnja od 12h do 15h u Hotelu Park, Split.


Javni poziv za potporu turističkim agencijama za financiranje troškova sudjelovanja na radionicama/workshop-ovima - produljenje roka prijave

Rok prijave na Javni poziv za potporu turističkim agencijama za financiranje troškova sudjelovanja na radionicama/workshopovima produljuje se na 09.02.2020.

 

"INTERNETOM DO GOSTIJU 2020" - predavanja za hotele

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije organizira u suradnji s marketinškom agencijom AdProfis ciklus edukacija o Internet oglašavanju hotela s ciljem povećanja direktnih hotelskih rezervacija.

Edukacije su namijenjene hotelima, a sudjelovanje je besplatno.

Rapored predavanja:

* 23. 1. 2020. od 12h do 15h - Internet marketing strategija za hotele - kako do direktnih rezervacija hotela?

* 30. 1. 2020. od 12h do 15h - Kako treba izgledati stranica hotela u 2020. godini?

* 6. 2. 2020. od 12h do 15h - SEO optimizacija web stranice hotela za dobru poziciju na Googleu

* 13. 2. 2020. od 12h do 15h - Google Ads oglašavanje za hotele

* 20. 2. 2020. od 12h do15h - Sustav praćenja gostiju i kako do lojalnih gostiju

 

Više informacija o prvom predavanju i načinu prijave nalazi se u privitku.


Javni poziv za subvencioniranje sajamskih nastupa u 2020. godini

Temeljem Programa rada i Financijskog plana za 2020., usvojenog od strane Turističkog vijeća i Skupštine, TZG Omiš objavljuje:

 

Javni poziv za subvencioniranje sajamskih nastupa u 2020. godini

 

Mogući prijavitelji su turistički subjekti registrirani na području destinacije, a prihvatljiva sajamska tržišta su: Njemačka, Poljska, Češka, Slovačka, Slovenija, Velika Britanija, Mađarska, Švicarska, Austrija, Skandinavija, Francuska i Italija.

 

Prihvatljivi su troškovi izlaganja na onim sajmovima na kojima ne sudjeluje kao izlagač TZ SDŽ.

 

Poslovni subjekt u kandidaturi prilaže troškovnik nastupa na sajmu koji uključuje sljedeće prihvatljive troškove: trošak najma i uređenja štanda.

 

Ukupni iznos subvencija za sajmove definiran Financijskim planom TZG Omiš raspoređuje se ovisno o broju pristiglih kandidatura. Maksimalni iznos potpore po sajmu je 30.000,00 kn. Jedan poslovni subjekt može dobiti potporu za maksimalno dva sajma.

 

U slučaju da se više poslovnih subjekata javi za sudjelovanje i zakup štanda na istom sajmu, TZG Omiš će subvencionirati nastup onog subjekta koji ostvaruje veći broj noćenja s tog tržišta.

 

Za sve poslovne subjekte obavezna je distribucija promotivnih materijala TZG Omiš i aplikacija loga TZG Omiš na samom štandu.

 

Uz prijavu je obavezno priložiti:

* dokaz o pravnom statusu subjekta

* potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga

* datum, mjesto i duljina trajanja sajma, broj posjetitelja sajma u prethodnoj godini

* veličinu štanda i načelan opis i/ili skicu štanda

* troškovnik sajamskog nastupa

 

Javni poziv je otvoren do 20. 1. 2020. , a odluku o subvencijama sajamskih nastupa donijet će Turističko vijeće TZG Omiš.

 

Za sve dodatne informacije te pomoć pri ispunjavanju prijave slobodno se obratite u Ured TZG Omiš, na mail info@visitomis.hr ili na telefon 021/861-350.

 

Javni poziv za potporu turističkim agencijama za financiranje troškova sudjelovanja na radionicama/workshop-ovima

Temeljem Programa rada i Financijskog plana za 2020., usvojenog od strane Turističkog vijeća i Skupštine, TZG Omiš objavljuje:

 

Javni poziv za potporu turističkim agencijama za financiranje troškova sudjelovanja na radionicama/workshop-ovima

 

Mogući prijavitelji su turistički subjekti registrirani na području destinacije, a prihvatljiva tržišta za radionice su: Njemačka, Poljska, Češka, Slovačka, Slovenija, Velika Britanija, Mađarska, Švicarska, Austrija, Skandinavija, Belgija, Francuska, Italija i Hrvatska.

 

Poslovni subjekt u kandidaturi prilaže troškovnik nastupa na radionici koji uključuje sljedeće prihvatljive troškove: troškove kotizacije i ostale slične troškove osim osobnih troškova.

 

Ukupan iznos subvencija za radionice definiran Financijskim planom TZG Omiš raspoređuje se ovisno o broju pristiglih kandidatura. Maksimalan iznos potpore ovisi o ukupnom iznosu kandidiranog troška i ne može biti veći od 5.000,00 kn po radionici. Jedan poslovni subjekt može dobiti potporu za maksimalno tri radionice.

 

Za poslovne subjekte obavezna je distribucija promotivnih materijala TZG Omiš.

 

Uz prijavu obavezno je priložiti:

* dokaz o pravnom statusu subjekta

* potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga

* datum, mjesto i duljinu trajanja radionice, broj posjetitelja radionice u prethodnoj godini

* troškovnik sudjelovanja

 

Javni poziv je otvoren do 26. 1. 2020., a odluku o visini potpore donijet će Turističko vijeće TZG Omiš.

 

Za sve dodatne informacije te pomoć pri ispunjavanju prijave slobodno se obratite u Ured TZG Omiš, na mail: info@visitomis.hr ili na telefon 021/861-350.

 

Javni poziv za dodjelu sredstava za potpore manifestacijama u 2020.

Predmet poziva: Dodjela novčanih sredstava TZG Omiš za potpore manifestacijama u 2020.  

Namjena sredstava: 

Sredstva su namijenjena sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija:

- sufinanciranje manifestacije (troškovi vezani za učesnike, tehnike i promociju),

- izrada promotivnih materijala,

- nabava potrošnog materijala,

- druge potrebe za održavanje manifestacije.

 

Sredstva se ne mogu dodijeliti za:

 

- troškove redovnog poslovanja organizatora

- sve ostale troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije

 

Korisnici mogu biti:

 

- trgovačka društva,

- udruge,

- obrti,

- kulturne i druge javne ustanove

Za potpore se ne mogu kandidirati organizatori koji su dužnici plaćanja boravišne pristojbe i/ili turističke članarine.

Kriteriji za odobravanje potpora TZG Omiš:

 

- karakter manifestacije,

- vrijeme održavanja,

- trajanje manifestacije,

- tradicija održavanja,

- sadržaj i kvaliteta manifestacije,

- promocija manifestacije i medijska pokrivenost manifestacije,

- ekonomski učinci manifestacije.

 

Za prijavu je potrebno dostaviti: ispunjen obrazac, potvrdu o nepostojanju duga, dokaz o pravnom statusu, program i troškovnik manifestacije.

Odluku o visini sredstava za svaku pojedinu manifestaciju donijeti će Turističko vijeće o čemu će sudionici natječaja biti pravovremeno obaviješteni.

Jedan subjekt može prijaviti maksimalno dvije manifestacije.

Natječaj je otvoren do 27.01.2020., a prijave je potrebno dostaviti isključivo poštom ili osobno na adresu: TZG Omiš, Fošal 1a, 21310 Omiš.

TZG Omiš zadržava pravo provjere i traženja dodatnih informacija u slučaju potrebe.

Tečaj engelskog jezika za obiteljske iznajmljivače

Zadovoljstvo nam je pozvati sve zainteresirane pružatelje turističkih usluga u domaćinstvu da se prijave na intezivan tečaj engleskog jezika u organizaciji TZG Omiš i jezičnog centra „Jezični kutak“ iz Omiša. U cilju unapređenja kvalitete usluge privatnog smještaja destinacije tečaj sufinancira TZG Omiš.

 

Tečaj će se održati u periodu od 03. 02– 27.03.2020. u večernjim terminima. Nastava će trajati 30 školskih sati, dva puta tjedno po 90 min. Grupe će se formirati ovisno o broju zainteresiranih i predznanju polaznika.

 

Program i dinamika tečaja prilagođeni su potrebama malih iznajmljivača, rad je organiziran u manjim grupama, temeljen je na suvremenim metodama podučavanja s naglaskom na komunikaciji i govorenom jeziku.

 

Prijave se primaju do 25.03.2020. na tel.: 021 861 350 ili na mail: info@visitomis.hr

Broj mjesta je ograničen!

 

Sretan Božić i Nova godina!Dodjela plaketa "The best of Omiš"

Na skupštini TZG Omiš, održanoj 19. 12. 2019., izglasane su Izmjene i dopune Programa rada i financijskog plana za 2019., kao i Program rada i financijski plan za 2020. godinu.

 

U sklopu održane sjednice, posebno nam je zadovoljstvo bilo, dodijeliti plakete "The best of Omiš" novim članovima koji svojim trudom i radom podižu kvalitetu doživljaja naše destinacije i zadovoljstva naših posjetitelja.

 

Novi članovi "The best of" zajednice su: Marijo Vajler, Blato na Cetini; Luis Žuljević, Gata; Matijević export-import, Kostanje; Emil Stanić, Lokva Rogoznica; ADDL Mimice d.o.o., Mimice; Mirjana Kuzmanić, Omiš; Mišel Pocrnja, Stanići; Siniša Brzović, Svinišće; Marija Mandić, Tugare; Nikola Buljević, Zakučac.

 

Priznanje Zlatni oblutak 2019. za najbolji objekt u zaobalju po odluci stručnog povjerenstva pripalo je objektu Nikole Buljevića iz Zakučca, a za objekt na rivijeri Villi Jolari u Mimicama.

 

Čestitamo svim dobitnicima i novim članovima!DJEČJI PROGRAM 21. 12. 2019. - PROMJENA LOKACIJE

Zbog najavljenih vremenskih neprilika, dječji program koji se trebao održati u Božićnom gradu, održat će se u subotu, 21. 12. 2019. u 10:00h u kongresnoj dvorani hotela Plaža.

 

Dođite i uživajte s nama u programu koji su pripremili: Dječji vrtići Omiš, CZK dječje kazalište Herlekin, Rock malci s Cetine i Leona Tomasović, kao i SŠ Jure Kaštelana koja će predstaviti proizvode svoje zadruge na prodajnoj izložbi čija su sredstva namijenjena financiranju maturalnog plesa.

 

Voditeljica programa je Ivana Župa.

Vidimo se!

 

DANI HRVATSKOG TURIZMA U MOSKVI - 30. SIJEČNJA 2020.

Obzirom da je Hrvatska turistička zajednica, zbog velikog potencijala i značaja ruskog emitivnog tržišta te neprekidnog rasta dolaska ruskih turista proteklih godina, interesa hrvatske i ruske turističke industrije, odlučila napraviti iskorak u prezentaciji Hrvatske kao top turističke destinacije za ruske turiste i rusku turističku industriju, 30. siječnja 2020. u samom centru Moskve organizira veliki poslovni događaj pod nazivom Dani hrvatskog turizma u Rusiji.

 

Više informacija o samom događaju i načinu prijave nalazi se u privitku.

 


HUMANITARNI KONCERT - BOŽIĆ U KLASPSKOM RUHU - 19. 12. 2019. U 19h
POVENJAK 2020.

XIV. manifestacija ocjenji