Accessibility
Willkommen zu Visit Omiš

Natječaj za voditelja/icu TIC-a

 

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma („Narodne novine“, br. 52/19. i 42/20. ) i članka 41. Statuta
Turističke zajednice Grada Omiša (
„Službeni glasnik“ Grada Omiša, br. 5a/2020) Turistička zajednica Grada Omiša objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za izbor Voditelja/ice turističko- informativnog centra
Turističke zajednice Grada Omiša

 

I

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

S obzirom na okolnosti na globalnom turističkom tržištu ugovor se sklapa na određeno vrijeme i rok od 6 mjeseci.

Uz opće uvjete propisane Zakonom radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19) i Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 23/17 i 72/17) kako slijedi:

1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)

2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

5. da poznaje rad na osobnom račun.

II

Opis poslova:

 

·         obavlja tajničke poslove

·         organizira i koordinira rad u TIC-u i educira informatore za rad u TIC-u

·         prati stanje na terenu i predlaže izmjene/dopune u načinu rada TIC-a

·         analizira stanja na turističkim tržištima i tijek turističkih kretanja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

·         vodi jedinstveni popis članova Turističke zajednice za cijelo područje destinacije radi kontrole naplate turističke pristojbe i stručne obrade podataka

·         prikuplja i ažurira podatke o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim,  sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina  i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista

·         obavlja tehničke i pomoćne poslove uredskog poslovanja

·         brine se i nadzire čistoću i urednost radnih prostorija

·         operativno sudjeluje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima

·         vodi evidenciju i kontrolu naplate turističke pristojbe i stanje dužnika

·         sudjeluje u  organizaciji  kulturnih, sportskih, zabavnih i ostalih manifestacija

·         daje prijedloge za izradu i distribuciju promotivnih materijala

·         vodi evidenciju stanja promotivnih materijala u TIC-u

·         informira turiste o znamenitostima i privlačnosti turističkog okružja, spomenicima kulture i dr., daje i ostale potrebne turističke informacije

·         obavlja i druge poslove po potrebi i nalogu Direktora Zajednice.  

 

 

III

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

  • životopis;

  • presliku osobne iskaznice ili domovnice;

  • izvornik ili presliku svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) određene ovim natječajem;

  • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta (izvornik ili ovjereni preslik elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema; izvornik ili ovjereni preslik potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljiva vrsta poslova, potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova

  • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

  • dokaz o poznavanju svjetskog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe, potvrda, uvjerenje, ili preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit)

  • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove, preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit ili potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu)

 

IV

Prijava na natječaj se podnosi preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici ili osobno, na adresu:
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OMIŠA: „ – NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA
VODITELJA/ICU TIC-a“.

Rok za prijavu je do 14. svibnja 2021. (petak) do 18 sati dostavljeno u ured TZG Omiš, bez obzira na način slanja (dostave).

 

V

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja, održat će se razgovor i provjera znanja i sposobnosti. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Turistička zajednica Grada Omiša zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

NAPOMENA: u skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, voditeljem/icom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.


safe stay in croatia